×
Főoldal Rólunk Hírek Tagok Tagozatok Partnereink Dokumentumok Pályázatok Díjazottjaink Galéria Kapcsolat

Pályázatok

2015 - NTP-TTM-14-0007

Pályázati azonosító: NTP-TTM-14-0007

Projekt címe: Tehetséges Somogy (TESO)

EPER iktatási azonosító: EMET-2015-52434

Kötelezettségvállaló: Somogy Megyei Önkormányzat

Megítélt összeg: 926 040 Ft

 

A pályázati program lényege:

A pályázati program egyrészt két meglévő program kiterjesztésére vállalkozott a szakképzés és az idegen nyelv területén. Ennek révén Somogy megye egész területének tehetségei és mentoraik elérése lehetővé válik. Másrészt a program szerves eleme egy konferencia megrendezése a megye tehetségsegítő szakemberei számára, amely a két kiterjesztett tevékenység alapján gyűjti össze a jó gyakorlatokat. A konferencia révén a megye szakemberei segítséget kapnak módszertanilag és kapcsolatrendszerükben.

Eredmények:

A pályázatban megfogalmazott program valamennyi eleme megvalósult. A "Légy a szakmád mestere!" kiállításon a szakképzés tehetségei és mentoraik mutatkoztak be. A "Szólalj meg bátran!" rendezvényen a nyelvi tehetségek ismerték meg egymást és az idegen nyelvek által közvetített kultúrákat. A Tehetséges Somogy konferencia pedig megkoronázta a pályázat rendezvényeinek sorát. A programokban részt vevő mentorok, tehetségsegítő szakemberek megismertették egymással a sikerre vezető  "jó gyakorlatokat".

Megvalósult szakmai tevékenységek:

2015. 01. 07: A Tanács tagozatai, tehetségpontjai megbeszélik az NTP-pályázatok lehetőségeit.

2015.01.16-2015.03.18. „Légy a szakmád mestere!” kiállítás meghirdetése, pályamunkák zsűriztetése.

A Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács valamennyi szakképző intézménnyel szoros kapcsolatban áll a Műszaki-Gazdasági Tagozata révén. Ezek az intézmények megkapták a felhívást, lezajlottak az egyeztetések.

2015.03.23-27. "Légy a szakmád mestere!" kiállítás.

A rendezvényre az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskolában került sor. A "Légy a szakmád mestere!" idei rendezvényén 59 tanuló vett részt a megyéből, különböző szakmákat képviselve.

A rendezvény fontosságát bizonyítja, hogy azon részt vett és beszédet mondott a megyei közgyűlés elnöke, valamint a megyeközponti tankerület igazgatója.

2015. január 19- "Szólalj meg bátran!" nyelvi verseny meghirdetése.

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Nyelvi Tagozata a KLIK segítségével eljuttatta a felhívást a megye középiskoláiba. A felhívás a megye valamennyi középiskolájába eljutott.

2015.04.23 "Szólalj meg bátran!" nyelvi verseny.

A versenyen 101 tanuló vett részt, 24 felkészítő pedagógussal.

2015.05.12 Tehetséges Somogy Konferencia.

A konferencián az előző két rendezvényen részt vevő tehetségsegítő szakemberek vettek részt, akik bemutatták a sikerhez vezető "jó gyakorlataikat".

Célok megvalósulása:

A pályázati program kettős céllal rendelkezett: egyrészt a már hagyománnyal rendelkező tehetségsegítő tevékenységek folytatása és meg-, illetve elismertetése; másrészt a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács tagozataiban, tehetségpontjaiban felhalmozódott módszertani tudás, "jó gyakorlat" disszeminációja.

Az első célt elérte mind a "Légy szakmád mestere!", mind pedig a "Szólalj meg bátran!" rendezvény. Előbbin a szakképzés tehetségei mutatták meg munkáikat a cukrászattól a faipari munkákon át a közlekedéstechnikáig. Utóbbin nem csak az idegennyelvek ismerete, hanem az adott nyelvhez tartozó kultúrák sokszínűségének megmutatása is a tehetség alkotóelemévé vált.

Mindkét rendezvény esetében ki kell emelni, hogy már az előkészítő folyamatok során megerősödtek, illetve szerteágazóvá váltak a tehetséggondozó szakemberek közti kapcsolatok. A pedagógusok nem versenynek fogták fel a rendezvényeket, hanem megmutatkozásnak és bizonyításnak: a közoktatás keretei között mind a szakképzés, mind a gimnáziumok területén nagyon sok tehetséges diák és a tehetséget felismerni és segíteni képes pedagógus dolgozik.

A "Tehetséges Somogy" konferencia ezt a folyamatosan és sikeresen, sokszor azonban elszigetelten zajló tehetségsegítő munkát ismertette meg a megye tehetségsegítő szakembereivel.

A pályázati program megvalósítása több szempontból is eredményesen segítette a Tanács tevékenységét. Két kiemelt terület, a szakképzés és az idegen nyelv esetében mutatta meg, hogy milyen összetett feladat a tehetség kibontakoztatása. Kapcsolati hálót hozott létre mind a diákok, mind a mentoráló pedagógusok között. Így az érintett tagozatok a jövőben még eredményesebben folytathatják munkájukat. A "Tehetséges Somogy" konferencia pedig ehhez biztosította részben az elméleti keretet, részben pedig betekintést nyújtott a megyei tehetségsegítés "jó gyakorlataiba". Ezzel hozzájárult a Tanácsban folytatott tehetségsegítő tevékenység szélesebb társadalmi elfogadásához.

A pályázat során kidolgozott új tehetséggondozó programok:

A pályázat megvalósítása során két új tehetséggondozó "jó gyakorlat" került kidolgozásra.

A „Szólalj meg bátran!” nyelvi verseny „jó gyakorlatként” a középiskolás tanulók számára olyan versenyhelyzetet teremt, melyben a használható tudás alkalmazása áll a középpontban. Célunk a tanulók motiválása a nyelv, mint eszköz használatára, sikerélmény nyújtása az idegen nyelv terén. A kiírás szerint csak az idegen nyelvet alapóraszámban tanuló diákok nevezhetnek, így a gimnáziumi képzésben lévők nem kerülnek előnybe a szakközépiskolában tanulókkal szemben.

A jó gyakorlat részét képezi, hogy a felkészítő tanárok aktívan vesznek részt az előkészítő időszakban. Közösen kerül kidolgozásra a versenykiírás, értékelés, lebonyolítás szabályai, melyben hatékony szerepet vállalnak. A pedagógusok alkotják az értékelő bizottságot az első feladatban, míg a második (szerepjáték) fordulóban külső tagok, a Kaposvári Egyetem oktatói vesznek részt.

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ együttműködési megállapodásának köszönhetően rendezvényünket támogatja a KLIK Kaposvári Tankerülete, így az oktatási intézmények még hatékonyabban tudnak részt venni a rendezvényen.

A „Légy a szakmád mestere!” kiállításra a szakképző intézményekből jelentkezhetnek a szakmai tehetségüket produktumokkal bemutató diákok és szakoktatóik közösen. A „Légy a szakmád mestere!”, mint „jó gyakorlat” lényege, hogy az intézményükön keresztül, az oktató és a kiemelkedően tehetséges szakma tanuló közösen jelenjenek meg munkáikkal, alkotásaikkal, tervrajzokkal, fényképekkel és minden olyan vizuális módon, ahogy be tudják mutatni mind a szakmai berkeknek, mind a gazdasági vállalkozásoknak és a leendő szakma tanulóknak a tehetségüket, a szakmájuk lehetőségeit és magas színvonalon művelését. A kiállításnak zsűrizése és helyezései nincsenek, mert a cél annak a tehetséggondozó tevékenységnek a megmutatása, amely a szakmai megmérettetéseken már bizonyította értékességét.

Programokhoz kapcsolódó rendezvények:

A pályázati programban megvalósított rendezvényeket a résztvevők egyöntetűen sikeresnek és inspirálónak minősítették. A szakképzés területén a különböző szakmák között értékteremtő együttműködés indult meg, míg a diákok reményteljes közösségé szerveződtek. Hasonlóképpen az idegen nyelveket és kultúrákat megismerő és megismertető tehetségek és mentoraik is ismeretségeket kötöttek az általuk művelt területen.

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács már évek óta működteti tagozati rendszerét, ahol az azonos profilú tehetségpontok egy-egy tagozat részét képezik. A tagozatokon belül zajló munka ugyanakkor, ahogy a résztvevők megerősítették, nagy lökést kap a pályázatban megvalósított megmutatkozási lehetőségektől. A mentorok pedig igénylik az együttműködést, tájékozódást - ezt biztosították a megvalósított rendezvények.

A résztvevők visszajelzéseinek informális közegéül szolgált a "Légy a szakmád mestere!" és a "Szólalj meg bátran!" programok. A résztvevő tehetséges tanulók arról számoltak be, hogy a tehetséges fiatalok közegében önbizalmuk erősödött, elkötelezettségük, tehetségük kibontakoztatásában tovább erősödött. Felkészítő mentoraik ezen túl a hálózatosodás előnyeit emelték ki. Olyan tehetségsegítő szakemberekkel ismerkedtek meg Somogy megyéből, akikkel a továbbiakban kicserélik tapasztalataikat. Így a "jó gyakorlatok" személyes kapcsolatokon alapuló cseréjét segítette elő a két rendezvény.

A "Tehetséges Somogy" konferencia keretében már nyilvános formában került visszaigazolásra, hogy valamennyi résztvevő támogatja a tehetségsegítő tanács koordináló-összefogó tevékenységét, amely segíti a tagozatok és tehetségpontok tevékenységét, tág teret engedve a szakmai és az egyes pontokat jellemző sajátosságoknak.

2016 - NTP-HTT-16-0007

Pályázati azonosító: NTP-HTT-16-0007

Projekt címe: Tehetséges Somogyért

EPER iktatási azonosító: EMET-2016-239840

Kötelezettségvállaló: Somogy Megyei Önkormányzat

Megítélt összeg: 1 300 000 Ft

A pályázati program lényege:

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács a pályázat keretein belül felkarolta a megyében található kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásokat annak érdekében, hogy az esélyteremtést és a hátránykompenzációt biztosítva legyenek részesei a megyei tehetségfejlesztés hálózatának. Ezt a feladatot újabb tehetségpontok alakításával, a meglévő közösségek szakmai aktivitásának növelésével és az évek óta jól működő szakmai rendezvények támogatásával valósította meg.

Eredmények:

A megyei hálózatépítés keretén belül az óvodától a középfokú köznevelési intézményekig széles skálán szólítottunk meg intézményeket, civil szervezeteket. Szoros kapcsolatot építettünk ki a már működő tehetségpontok mellett a Pedagógiai Szakszolgálat tehetség munkaközösségével, a megyében működő tankerületi és szakképzési centrumokkal. Az együttműködés mellett a hálózatot újabb szervezetekkel bővítettük, számukra találkozási lehetőségeket kínáltunk minőségi szakmai programok szervezése által.

Megvalósult szakmai tevékenységek:

A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket három csoportra osztottuk. A pályázati programtervben megfogalmazott fő programokra, az utazással együtt járó hálózatépítésre, valamint a fejlődést generáló szakmai programokra. A szakmai programok a következő időrendi sorrendben követték egymást:

Somogy Megyei Tehetségpontok II. Módszertani Találkozója– jó gyakorlat bemutatási lehetősége

Művészetek találkozója I.– művésztanárok bemutatkozása, tanítványokkal való közös fellépések, szakmai workshop

Légy a szakmád mestere!– mentortanárok bemutatkozása tanítványokkal közösen, szakmai workshop

Mester és tanítványa - mentortanárok és tanítványaik közös bemutatkozó előadása

Szólalj meg bátran!– nyelvi tehetségek és tanáraik közös bemutatkozási lehetősége, szakmai workshop

Somogy Megyei Tehetségpontok III. Módszertani Találkozója - tehetségfejlesztő szakemberek jó gyakorlat bemutatási lehetősége

Ki mit tud és Művészetek találkozója II. –több művészeti ág bemutatkozása, szakmai workshop

A megyében megvalósított hálózatépítő megbeszélések, előadások és szupervíziók tematikusan a következő folyamatban valósultak meg: telefonos időpont egyeztetést követően a megbeszélés és információs előadás többnyire az intézmények kérésére összevonásra került. Ezt optimális esetben egy szupervízió követte. Néhány helyen azonban több egyeztetés kellett, illetve van, ahol két alkalommal mentünk szupervízióra. A helyszíni megjelenést minden esetben a helyi szükségletekre szabtuk.

Célok megvalósulása:

•          a Tanács tagozatainak szakmai munkája fellendült, ez pezsdítette a megyében dolgozó szakemberek munkáját is,

•          a havi rendszerességgel kiadott elektronikus Hírlevél minőségi szakmai munkát mutat hónapról hónapra, szakmai események beszámolójával, versenykiírásokkal, programok meghirdetésével, tagozati beszámolókkal, felfedezett tanulók, csoportok bemutatásával – ez hiteles képet adott a támogatók és a köznevelési intézmények felé a folyamatos aktivitásról,

•          a Tanács munkájába bevont szakemberek száma nőtt – folyamatosan bővült a partneri lista, a tematikus címjegyzékek száma,

•          jelenleg 125 címre juttatjuk el a Hírlevelet, amit szeptembertől – a tanév tapasztalatai alapján kb. duplájára tudunk emelni (kibővített partneri kör),

•          a program keretében regisztrált Tehetségpontok jöttek létre, illetve fellendítettük a passzív tehetségpontok munkáját,

•          a településeken működő tehetségpontok elszigeteltsége oldódott, kapcsolatokat alakítottunk ki tőlük a Tanácshoz közvetlenül (tehetség koordinátorok),

•          a Tanáccsal együttműködő szervezetek száma emelkedett, ez alatt mind a vállalkozói réteg, mind a szakmai szervezetek értendők,

•          elkészült a megyei tehetség adatbázis alapja, amelyben a versenyeredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik adatait rögzítettük (POK által meghirdetett versenyek helyezettjei, városi szinten díjazott tanulók), Tehetséggála fellépők (tanulók és felkészítő tanárok),

•          a kiemelt programokon megvalósult a tehetségsegítő szakemberek (mentorok, felkészítő tanárok) és tehetséges tanítványaik bemutatkozása,

•          emelkedett a lejegyzetelt, bemutatott jó gyakorlatok száma (óvodától a felsőoktatásig),

•          a kérdőíves felmérések nagymértékű szakmai előrelépést mutattak mind a szakemberek, mind az általános közvélemény tájékozottsága területén – azaz ma nem az a kérdés, hogy Tehetségsegítő Tanács működik-e, hanem az, hogyan tudja támogatni a szakmai együttműködést, milyen lehetőségeket kínál a közös munkára.

Pályázati támogatásból megvalósult programok:

A Team munka (csoportos szupervízió) során 13 szupervízió valósult meg, 6 járásban. A csoportos szupervíziót szakmailag akkor alkalmaztuk, amikor az intézmények elakadtak, plusz információra volt szükségük, támogatni kellett őket, hogy felfedezzék jó gyakorlataikat, áttekintettük velük az intézményi tehetségfejlesztő munkát. A személyre szabott figyelemért mindenki hálás volt.

A szakmai segítség címke alatt megyei infónapot/megbeszélést tartottunk. Összesen 16 alkalommal valósítottuk meg ezt a programelemünket. Erre helyeztük a legnagyobb hangsúlyt, mivel nagyon sok volt az intézményi hiedelem, téves információ, alulinformáltság, és ehhez képest kevés a speciális szakmai ismeret. Ebből nagyon sokat profitáltak az intézmények.

Szakmai program: Itt találkozhattak a tehetségfejlesztésben dolgozó pedagógusok. A kollégák kommunikálták frusztráltságukat, szükségleteiket, az eltérő szinten álló intézmények jó példát kaptak szervezetfejlesztésből, módszertanból, folyamatszabályozásból.

Programokhoz kapcsolódó rendezvények:

A szakmai program programelemeként megszervezett események kiemelt fontosságúak voltak számunkra. Nyolc összejövetelt terveztünk: Művészetek találkozását ősszel és tavasszal, Somogy Megyei Tehetségpontok Módszertani Találkozóját ősszel és tavasszal, Roma Ki Mit Tud-ot, Légy a szakmád mestere c. szakmai eseményt, Szólalj meg bátran c. szakmai eseményt, valamint a Mester és Tanítványa programunkat.  Online felületen kértünk visszajelzést az őszi Módszertani Találkozó után. Ennek eredményét (51 fő visszajelzését) diagramokkal alátámasztva a beadott szakmai beszámoló tartalmazza. Kedvelték a jó gyakorlatok bemutatásával együtt járó eseményeket, szívesen jelentkeztek előadásokra is a kollégák. A nyelvi terület tehetségfejlesztői, a művészeti tehetségekkel foglalkozók találkoztak külön. Mentori/felkészítő tanári feladatokat, a közös együttműködést tudták bemutatni két rendezvényen. Fontos, példaértékkel bírtak azok az események, ahol a felnőtt a diákkal közösen mutatkozhatott be, léphetett fel.

 

2017 - NTP-HTTSZ-17-0031

Pályázati azonosító: NTP-HTTSZ-17-0031

Projekt címe: Somogyi tehetségháló

EPER iktatási azonosító: EMET-2017-166088

Kötelezettségvállaló: Somogy Megyei Önkormányzat

Megítélt összeg: 2 990 000 Ft

A pályázati program lényege:

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács a pályázat keretein belül felkarolta a megyében található kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásokat annak érdekében, hogy az esélyteremtést és a hátránykompenzációt biztosítva legyenek részesei a megyei tehetségfejlesztés hálózatának. Ezt a feladatot újabb tehetségpontok alakításával, a meglévő közösségek szakmai aktivitásának növelésével és az évek óta jól működő szakmai fórumok támogatásával valósította meg.

Eredmények:

A megyei hálózatépítés keretén belül az óvodától a középfokú köznevelési intézményekig széles skálán szólítottuk meg az intézményeket, civil szervezeteket. Szoros kapcsolatot építettünk ki a már működő tehetségpontok mellett a Pedagógiai Szakszolgálat tehetség munkaközösségével, a megyében működő tankerületi és szakképzési centrumokkal. Az együttműködés mellett a hálózatot újabb szervezetekkel bővítettük, számukra találkozási lehetőségeket kínáltunk minőségi szakmai programok szervezése által.

Megvalósult szakmai tevékenységek:

A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket három csoportra osztottuk. A pályázati programtervben megfogalmazott fő programokra, az utazással együtt járó hálózatépítésre, valamint a fejlődést generáló szakmai programokra. A szakmai programok a következő időrendi sorrendben követték egymást:

Somogy Megyei Tehetségpontok IV. Módszertani Találkozója– jó gyakorlat bemutatási lehetősége

Művészetek találkozója őszi– szakmai workshop

Tájékoztató szakmai fórum - tehetség koordinátorok számára

Légy a szakmád mestere!– szakmai workshop

Mester és tanítványa - mentortanárok szakmai programja

Természettudományi szakmai nap

Somogy Megyei Tehetségpontok V. Módszertani Találkozója - jó gyakorlat bemutatási lehetősége

Szólalj meg bátran!–  nyelvi tagozat programja

Óvodai szakmai rendezvény - óvodai tagozat programja

Évzáró szakmai program - támogatókkal való találkozás

A megyében megvalósított hálózatépítő megbeszélések, előadások és szupervíziók tematikusan a következő folyamatban valósultak meg: telefonos időpont egyeztetést követően a megbeszélés és információs előadás többnyire az intézmények kérésére összevonásra került. Ezt optimális esetben egy szupervízió követte. Néhány helyen azonban több egyeztetés kellett, illetve van, ahol két alkalommal mentünk szupervízióra (pl.Igal). A helyszíni megjelenést minden esetben a helyi szükségletekre szabtuk.

Célok megvalósulása:

•          a Tanács tagozatainak szakmai munkája fellendült, ez pezsdítette a megyében dolgozó szakemberek munkáját is,

•          a havi rendszerességgel kiadott elektronikus Hírlevél minőségi szakmai munkát mutat hónapról hónapra, szakmai események beszámolójával, versenykiírásokkal, programok meghirdetésével, tagozati beszámolókkal, felfedezett tanulók, csoportok bemutatásával – ez hiteles képet adott a támogatók és a köznevelési intézmények felé a folyamatos aktivitásról,

•          a Tanács munkájába bevont szakemberek száma nőtt – folyamatosan bővült a partneri lista, a tematikus címjegyzékek száma,

•          a program keretében regisztrált Tehetségpontok jöttek létre, illetve fellendítettük a passzív tehetségpontok munkáját - valamint folyamatban van új tehetségpontok létrejövetele (pl. Igal),

•          a településeken működő tehetségpontok elszigeteltsége oldódott, kapcsolatokat alakítottunk ki tőlük a Tanácshoz közvetlenül (tehetség koordinátorok),

•          a Tanáccsal együttműködő szervezetek száma emelkedett, ez alatt mind a vállalkozói réteg, mind a szakmai szervezetek, civil egyesületek értendők,

•          a kiemelt programokon megvalósult a tehetségsegítő szakemberek (mentorok, felkészítő tanárok) és tehetséges tanítványaik bemutatkozása, illetve a bemutatkozások több fellépési lehetőséget is hoztak a tehetségek számára,

•          emelkedett a lejegyzetelt, bemutatott jó gyakorlatok száma (óvodától a felsőoktatásig) - több ponton sikerült jó gyakorlatokat találni.

A pályázati támogatásból megvalósult programok:

A Team munka (csoportos szupervízió) négy járásban valósult meg kiemelten. A csoportos szupervíziót szakmailag akkor alkalmaztuk, amikor az intézmények elakadtak, plusz információra volt szükségük, támogatni kellett őket, hogy felfedezzék jó gyakorlataikat, áttekintettük velük az intézményi tehetségfejlesztő munkát. A személyre szabott figyelemért mindenki hálás volt.

A szakmai segítség címke alatt megyei infónapot/megbeszélést tartottunk. Erre helyeztük a legnagyobb hangsúlyt, mivel nagyon sok az intézményi hiedelem, téves információ, alul informáltság, és ehhez képest kevés a speciális szakmai ismeret. Ebből nagyon sokat profitáltak az intézmények. Követendő jó gyakorlatunk, hogy a Tankerülettel együtt is szerveztünk programot.

Szakmai program: Itt találkozhattak a tehetségfejlesztésben dolgozó pedagógusok. A kollégák kommunikálták frusztráltságukat, szükségleteiket, az eltérő szinten álló intézmények jó példát kaptak szervezetfejlesztésből, módszertanból, folyamatszabályozásból.

Programokhoz kapcsolódó rendezvények:

A szakmai program programelemeként megszervezett események kiemelt fontosságúak voltak számunkra. Tíz összejövetelt terveztünk: Művészetek találkozását ősszel, Tehetségpontok Módszertani Találkozóját ősszel és tavasszal, Légy a szakmád mestere c. szakmai eseményt, Szólalj meg bátran c. szakmai eseményt, valamint a Mester és Tanítványa programunkat. Kiegészítettük még a felsőoktatási tagozat kreatív módszertani műhelyével, az óvodai és sport tagozat szakmai programjával. Idén először szerveztünk évzáró szakmai programot, főként a támogatókkal való aktív kapcsolat miatt. Kedvelték a jó gyakorlatok bemutatásával együtt járó eseményeket, szívesen jelentkeztek előadásokra is a kollégák. A nyelvi terület tehetségfejlesztői, a művészeti tehetségekkel foglalkozók találkoztak külön. Mentori/felkészítő tanári feladatokat, a közös együttműködést tudták bemutatni 2 rendezvényünkön. Fontos, példaértékkel bírtak azok az események, ahol a felnőtt a diákkal közösen mutatkozhatott be, léphetett fel.

2018 - NTP-HTTSZ-18-0023

Pályázati azonosító: NTP-HTTSZ-18-0023

Projekt címe: Tehetségtámogatás felsőfokon

EPER iktatási azonosító: EMET-2018-188720

Kötelezettségvállaló: Somogy Megyei Önkormányzat

Megítélt összeg: 1 500 000 Ft

A pályázati program lényege:

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács a pályázat keretein belül felkarolta a megyében található kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásokat annak érdekében, hogy az esélyteremtést és a hátránykompenzációt biztosítva legyenek részesei a megyei tehetségfejlesztés hálózatának. Ezt a feladatot újabb tehetségpontok alakításával, a meglévő közösségek szakmai aktivitásának növelésével és az évek óta jól működő szakmai fórumok támogatásával valósította meg.

Megvalósult szakmai tevékenységek:

A TST programja az egész tanévet felölelte. Az összes szakmai programot megvalósítottuk, ebben szakmai partnereink is segítettek minket. Jelen voltunk idén a SKIK HR klubjában, remek együttműködési lehetőséget tártunk fel a Siófoki Tankerületi Központtal, amire majd nagymértékben kívánunk jövőre alapozni. Programjaink nagyobb része inkább márciustól júniusig valósult meg. Légy a szakmád mestere, Térségi mester és tanítványa, Pedagógusok módszertani találkozója, Szólalj meg bátran, Óvodai szakmai program, Tehetségpontok módszertani találkozója, záró szakmai rendezvény. Hogy a tavaszi időszakot tehermentesítsük, ezért az őszi rendezvények mellett (pl. Tehetségpontok módszertani találkozója, Művészetek találkozója) fontos a köznevelési intézményekkel, civil szervezetekkel, a gazdasági élet szereplőivel való kapcsolatok alakítását, a vidéki munkát inkább őszre helyezni. Idén együtt dolgoztunk a Nagybajomi Általános Iskolával, a Taszári Iskolával, a Napkerék Egyesülettel, a Kaposvári Egyetemmel, Alternatíva Egyesülettel, VIAPAN Group-pal, akik a vidéki szervezésben segítségünkre voltak, információs előadásainknak helyet adtak.

Célok megvalósulása:

A Tehetségsegítő Tanács minden évi pályázati projektjével erősíti a megyében működő tehetségpontok és egyéb tehetségsegítő szervezetek hálózati együttműködését. A kiemelt cél érdekében az együttműködő intézményeknél törekedtünk tehetségpont akkreditációt támogatni, esetleg új tehetségpont alakulását elősegíteni.  A járások besorolása a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet értelmében: Barcs és Csurgó: Komplex programmal fejlesztendő járás, Kaposvár és Marcali kedvezményezett járások, Nagyatád és Tab fejlesztendő járások. Lengyeltóti a kormányrendelet 4. melléklete alapján az átmenetileg kedvezményezett települések listáján szerepel. Az esélyteremtés és hátránykompenzáció jegyében önkormányzatokat, a megyében működő Tankerületi Központokat és szakképzési centrumokat, köznevelési intézményeket, civil szervezeteket támogattunk meg annak érdekében, hogy a megyében minél nagyobb lefedettséggel álljanak rendelkezésre segítő szervezetek a gyermekek és tanulók tehetségfejlesztésének támogatása céljából. Ennek érdekében tehetséggondozó szakmai fórumokat szerveztünk. Felkaroltuk a tehetségsegítő szakembereket és számukra az igényeknek megfelelően segítséget adtunk az egyedi, vagy a térségre jellemző tehetségdiagnosztikai és fejlesztési problémákban. Szakmai összejöveteleken tájékoztatást adtunk a Tanács munkájáról, a tagozatok működési modelljéről, a Tehetségpont regisztráció folyamatáról, áttekintettük adaptívan az együttműködés területeit, valamint gondoztuk a tehetségfejlesztő jó gyakorlatokat. A napi szakmai munka gördülékenységét hatékony információs felület működésével kívánjuk biztosítani (elektronikus Hírlevél, belső levelezési rendszer, Facebook elérhetőség, honlap, kiadványok)

Mindezek kettős célt szolgáltak: együttműködési felületet biztosítottak a szervezeteknek, valamint a bemutatkozás lehetőségét a tehetséges fiataloknak és mentoraiknak. Alkalmazott módszerek: szakmai fórum, teammunka, esetmegbeszélés, szupervízió, műhelymunka, előadás, konzultáció.

A pályázati támogatásból megvalósult programok:

A szakmai programok, fórumok évek óta keresett rendezvények. Még mindig több helyen ismeretlen a Tehetségsegítő Tanács munkája, így van mit tenni. Egyre nagyobb mankó viszont a tanács az eddig fennálló, kialakult hálózati együttműködésnek. Ezt gondozni kell, probléma esetén tőlünk kérnek segítséget, akár együttműködés keretén belül, akár az akkreditációs folyamat megsegítéséhez. Több nevelőtestülettel találkoztunk, akik már régóta kívánnak Tehetségponttá válni, az ő munkájukat segítjük egy egész tanéven keresztül, önbecsülésüket támogatjuk, megtanítjuk számukra mit jelent a tehetség, mint szervező elv használata a szakmai munkában. Ehhez a pályázati keretben is sokat jártunk vidéken, konzultációkat, problémaközpontú szupervíziót tartva a köznevelési intézményekben. A szakmai programok, fórumok keretén belül egyre erőteljesebb az az igény, hogy hagyományteremtő módon támogassuk azokat a programokat, amelyek már évek óta bizonyítottak. Ezeket a tanács tagozati rendszere támogatta.

Kiegészítő tevékenységek megvalósulása:

A tehetségsegítő szakemberek részére team munkát, esetmegbeszéléseket szerveztünk. Ezt a folyamatot  csoportos szupervízió keretében is megtámogattuk. Lépései a következők voltak:

1.         A Tanács tagozatainak támogatására tagozatonként szakmai teamet állított fel.. Ezzel tehetségterületenként összegyűjtöttük a legaktívabb szakembereket a megyéből. Folyamatosan nyitottak vagyunk érdeklődő szakemberek bevonására. Jelenleg a leghatékonyabban a nyelvi, az MTMI, a műszaki, az óvodai és a felsőoktatási tagozat dolgozott a látókörébe került szakemberekkel.

2.         Csoportos szupervíziót szerveztünk igény szerint azokban az érdeklődő intézményekben, amelyek be kívántak vonódni a megyei tehetséghálózatba, esetleg feladatot vállaltak, vagy a Tehetségpont akkreditációjuk révén kívántak hatékonyabb együttműködést kialakítani.

3. A meglévő, szakmai működési gonddal küzdő Tehetségpontok (köznevelési intézmények) számára személyes segítségadásként szupervíziós lehetőséget ajánlottunk fel aktivitásuk növelése érdekében.

4. Az aktív tehetségsegítő szakemberek számára problémafókuszú esetmegbeszéléseket szerveztünk aktuális szakmai kérdésekben. Ezeket kiegészítő tevékenységként valósítottuk meg a programjaink mellett.

Programokhoz kapcsolódó rendezvények:

Óvodai szakmai fórum: az óvodai tehetséggondozásban dolgozó szakemberek problémafókuszú programja. A rendezvény felpezsdíti az óvodák motivációját, innovatív folyamatokat indított el. Óvodai tagozatunk szervezte.

Légy a szakmád mestere! - bemutatkozó rendezvény a szakképzés területén tehetséges diákok és tanáraik részére. Kiállítás és szakmai fórum, ami támogatja a szakmatanulás presztízsének visszaállítását, segítve a fiatalok pályaorientációját. Lehetőségeket mutatott be, korszerű eljárásokat, technikai megoldásokat. Alkalom arra, hogy szakemberek konzultáljanak. Megyei szintű érdeklődés övezi évek óta.

Szólalj meg bátran! - nyelvi tehetséggondozás szakmai fejlesztésének támogatására.

Térségi mester és tanítványa bemutatkozó rendezvény - bármilyen területen kiválót alkotó tehetséges diákok és felkészítő, mentor tanáraik együttes prezentációja a közös munka bemutatásáról.

Somogy Megyei Tehetségpontok Módszertani Találkozója - jó gyakorlatok bemutatása, konzultációs lehetőséggel.

2019 - NTP-HTTSZ-19-0017

Pályázati azonosító: NTP-HTTSZ-19-0017

Projekt címe: Tehetséggondozás hálózatban - Somogyban

EPER iktatási azonosító: EMET-2019-222552

Kötelezettségvállaló: Somogy Megyei Önkormányzat

Megítélt összeg: 1 500 000 Ft

A pályázati program lényege:

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács a pályázat keretein belül felkarolta az együttműködésre nyitott köznevelési intézményeket annak érdekében, hogy az esélyteremtést és a hátránykompenzációt biztosítva legyenek részesei a megyei tehetségfejlesztés hálózatának. Ezt a feladatot a meglévő közösségek szakmai aktivitásának szinten tartásával és szakmai fórumok támogatásával valósította meg, TÖBBNYIRE ONLINE FELÜLETEN. Középtávú célunk volt a pandémia ideje alatt: az aktivitást szinten tartani.

Megvalósult szakmai tevékenységek:

A TST programja a 2019/2020-as tanévben a márciusi digitális oktatás kezdetéig és a 2020/2021-es tanév első félévében valósult meg. Az összes szakmai programot megvalósítottuk, ebben szakmai partnereink is segítettek minket. Jelen voltunk: Légy a szakmád mestere!, Megyei mester és tanítványa, Pedagógusok módszertani találkozója, Szólalj meg bátran!, Óvodai szakmai program, Tehetségpontok módszertani találkozója, záró szakmai rendezvény. Hogy a tavaszi időszakot tehermentesítsük, ezért az őszi rendezvények mellett (pl. Tehetségpontok módszertani találkozója) fontos a köznevelési intézményekkel, civil szervezetekkel, a gazdasági élet szereplőivel való kapcsolatok alakítását, a vidéki munkát inkább őszre helyezni. Idén együtt dolgoztunk a Nagyberki Általános Iskolával, a Taszári Iskolával, a Napkerék Egyesülettel, a Kaposvári Egyetemmel, az Alternatíva Egyesülettel, a Mernyei Általános iskolával, akik a vidéki szervezésben a leginkább segítségünkre voltak. Megyei szinten szoros kapcsolatot tartottunk fenn a Kaposvári Szakképzési Centrum intézményeivel.

Célok megvalósulása:

A Tehetségsegítő Tanács minden évi pályázati projektjével erősíti a megyében működő tehetségpontok és egyéb tehetségsegítő szervezetek hálózati együttműködését. A járások besorolása a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet értelmében: Barcs és Csurgó: Komplex programmal fejlesztendő járás, Kaposvár és Marcali kedvezményezett járások, Nagyatád és Tab fejlesztendő járások. Lengyeltóti a kormányrendelet 4. melléklete alapján az átmenetileg kedvezményezett települések listáján szerepel. Az esélyteremtés és hátránykompenzáció jegyében az érdeklődő és nyitott önkormányzatokat, a megyében működő tankerületi központokat és szakképzési centrumokat, köznevelési intézményeket, civil szervezeteket támogattunk meg annak érdekében, hogy a megyében minél nagyobb lefedettséggel álljanak rendelkezésre segítő szervezetek a gyermekek és tanulók tehetségfejlesztésének támogatása céljából. Ennek érdekében tehetséggondozó szakmai fórumokat szerveztünk. Felkaroltuk a tehetségsegítő szakembereket és számukra az igényeknek megfelelően segítséget adtunk az egyedi, vagy a térségre jellemző tehetségdiagnosztikai és fejlesztési problémákban. Szakmai összejöveteleken tájékoztatást adtunk a Tanács munkájáról, a tagozatok működési modelljéről, a Tehetségpont regisztráció folyamatáról, adaptívan áttekintettük az együttműködés területeit, valamint gondoztuk a tehetségfejlesztő jó gyakorlatokat. A napi szakmai munka gördülékenységét hatékony információs felületek működésével biztosítottuk (elektronikus Hírlevél, belső levelezési rendszer, Facebook elérhetőség, honlap)

Ezek valamennyien kettős célt szolgáltak: együttműködési felületet biztosítottak a szervezeteknek, valamint a bemutatkozás lehetőségét a tehetséges fiataloknak és mentoraiknak. Alkalmazott módszerek: szakmai fórum, teammunka, esetmegbeszélés, műhelymunka, előadás, konzultáció többnyire online felületen.

A pályázati támogatásból megvalósult programok:

A szakmai programok, fórumok évek óta keresett rendezvények. A Tanács egyre nagyobb segítsége az eddig fennálló, kialakult hálózati együttműködésnek. Ezt gondozni kellett, probléma esetén tőlünk kértek segítséget. Több nevelőtestülettel találkoztunk, ebben a pályázati ciklusban elsősorban szakmai összejövetelekre volt igény, amit az online térben valósítottunk meg. Jelenleg a szakképzési intézményekre, általános iskolákra helyeztünk nagyobb hangsúlyt. A szakmai programok, fórumok keretén belül egyre erőteljesebb az az igény, hogy hagyományteremtő módon támogassuk azokat a programokat, amelyek már évek óta bizonyítottak. Ezeket a tanács tagozati rendszere támogatta. Ezt keresik az intézmények is első körben.

Kiegészítő tevékenységek megvalósulása:

A tehetségsegítő szakemberek részére team munkát, esetmegbeszéléseket szerveztünk. Lépései a következők voltak:

A Tanács tagozatainak támogatására tagozatonként szakmai teamet állított fel. Ezzel tehetségterületenként összegyűjtöttük a legaktívabb szakembereket a megyéből. Folyamatosan nyitottak vagyunk érdeklődő szakemberek bevonására. Jelenleg a leghatékonyabban a nyelvi, az MTMI, a műszaki, az óvodai és a felsőoktatási tagozat dolgozott a látókörébe került szakemberekkel.

Szakmai programjaink hagyomány jelleggel már ismertek a megyében, várják és keresik az együttműködő partnereink. Ezek körét próbáltuk bővíteni, illetve olyan területre átcsoportosítani, amely iránt nagyobb az érdeklődés.

Szakmai fórumot három alkalommal rendeztünk a Kaposvári Egyetem, az óvodai tagozat bevonásával.

Programokhoz kapcsolódó rendezvények:

Óvodai szakmai fórum: az óvodai tehetséggondozásban dolgozó szakemberek problémafókuszú programja.

Légy a szakmád mestere! - bemutatkozó rendezvény a szakképzés területén tehetséges diákok és tanáraik részére. Kiállítás, amit ebben a pályázati ciklusban online, kisfilm elkészítésével valósítottunk meg, ami támogatja a szakmatanulás presztízsének visszaállítását, segítve a fiatalok pályaorientációját. Filmünket eljuttattuk az általános iskolákhoz.  Megyei szintű érdeklődés övezi évek óta.

Szólalj meg bátran! - nyelvi tehetséggondozás szakmai fejlesztésének támogatására. Online tapasztalatcsere a kollégák között és tehetséges tanulók bemutatkozási lehetősége.

Helyi mester és tanítványa bemutatkozó rendezvény - bármilyen területen kiválót alkotó (kutató és projektmunka) tehetséges diákok és felkészítő, mentor tanáraik együttes prezentációja a közös munka bemutatásáról.

Tehetségpontok Módszertani Találkozója - jó gyakorlatok bemutatása, konzultációs lehetőséggel. Szakmai előadások.

2020 - NTP-HTTSZ-20-0013

Pályázati azonosító: NTP-HTTSZ-20-0013

Projekt címe: Sokszínűség – tehetség – egység

EPER iktatási azonosító: EPER-2020-244674

Kötelezettségvállaló: Somogy Megyei Önkormányzat

Megítélt összeg: 1 500 000 Ft

A pályázati program lényege:

Tanácsunk a pályázat keretein belül fejlesztette tagozati szakmai együttműködését, legfőképpen azért, hogy minél több tehetséggondozó szakember bevonása és közös munkája megvalósulhasson Somogy megye járásaiból. Ennek érdekében kibővítettük szakmai programjaink körét, több szakmai fórumot és programot szerveztünk, többször online felületen. Célunk volt még a pandémia alatt megtartani az aktivitást, szinten tartani a kialakított kapcsolatokat.

Megvalósult szakmai tevékenységek:

Programunk a 2019-es pályázat megvalósításával párhuzamosan zajlott a 2020/2021. tanév első félévében, így több program lebonyolítását át kellett ütemezni. A tanév második félévében, a pandémia miatt több programunk csak online valósulhatott meg, és voltak olyan rendezvények, amelyeket a 2021/2022. tanév első félévében kellett megvalósítani. Ennek ellenére a pályázathoz kapcsolódó összes szakmai programot megvalósítottuk, ebben szakmai partnereink is segítettek minket. Néhány kiemelt jelentőségű program: Vásárolj okosan!, Légy a szakmád mestere!, Megyei mester és tanítványa, Pedagógusok módszertani találkozója, Szólalj meg bátran, Óvodai szakmai program, Tehetségpontok módszertani találkozója, Kreatív módszertani műhely, záró szakmai rendezvény.  Együtt dolgoztunk többek között a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziummal, a Barcsi Széchényi Ferenc Gimnáziummal, a Napkerék Egyesülettel, a Hangya Tanodával, a Vadvirág Alapítvánnyal, az Esélyek Házával, a MATE Kaposvári Campusával, a PTE TTK intézeteivel, a Kaposvári Szakképzési Centrum intézményeivel.

Célok megvalósulása:

A Tehetségsegítő Tanács minden évi pályázati projektjével erősíti a megyében működő tehetségpontok és egyéb tehetségsegítő szervezetek hálózati együttműködését. A járások besorolása a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet értelmében: Barcs és Csurgó: Komplex programmal fejlesztendő járás, Kaposvár és Marcali kedvezményezett járások, Nagyatád és Tab fejlesztendő járások. Lengyeltóti a kormányrendelet 4. melléklete alapján az átmenetileg kedvezményezett települések listáján szerepel. Az esélyteremtés és hátránykompenzáció jegyében az érdeklődő és nyitott önkormányzatokat, a megyében működő Tankerületi Központokat és szakképzési centrumokat, köznevelési intézményeket, civil szervezeteket támogattunk meg annak érdekében, hogy a megyében minél nagyobb lefedettséggel álljanak rendelkezésre segítő szervezetek a gyermekek és tanulók tehetségfejlesztésének támogatása céljából. Ennek érdekében tehetséggondozó szakmai fórumokat szerveztünk. Felkaroltuk a tehetségsegítő szakembereket és számukra az igényeknek megfelelően segítséget adtunk az egyedi, vagy a térségre jellemző tehetségdiagnosztikai és fejlesztési problémákban. Szakmai összejöveteleken tájékoztatást adtunk a Tanács munkájáról, a tagozatok működési modelljéről, a Tehetségpont regisztráció folyamatáról, adaptívan áttekintettük az együttműködés területeit, valamint gondoztuk a tehetségfejlesztő jó gyakorlatokat. A napi szakmai munka gördülékenységét hatékony információs felületek működésével biztosítottuk: elektronikus Hírlevél, honlap, Facebook.

Ezek valamennyien kettős célt szolgáltak: együttműködési felületet biztosítottak a szervezeteknek, valamint a bemutatkozás lehetőségét adták a tehetséges fiataloknak és mentoraiknak. Alkalmazott módszerek: szakmai fórum, teammunka, esetmegbeszélés, műhelymunka, előadás, konzultáció többnyire online felületen.

A pályázati támogatásból megvalósult programok:

A szakmai programok, fórumok évek óta keresett rendezvények. A kialakult hálózati együttműködés fenntartására nagy hangsúlyt fektettünk a pályázat időtartama alatt, különös tekintettel a pandémia okozta bezártság kompenzálására. Kapcsolataink gondozása fontos volt, probléma esetén tőlünk kértek segítséget is. A szakmai programok, fórumok keretén belül egyre erőteljesebb az az igény, hogy hagyományteremtő módon támogassuk azokat a programokat, amelyek már évek óta bizonyítottak. Ezeket a tanács tagozati rendszere is támogatta. Az online megvalósuló programok tekintetében már gyakorlottan jártunk el, az együttműködő szakemberek és a tanulók is rutint szereztek a különböző felületek használatában. A személyes jelenléttel megvalósuló programok pedig nagy népszerűségnek örvendtek, a résztvevők szívesen kapcsolódtak be újra a jelenléti tevékenységekbe.

Kiegészítő tevékenységek megvalósulása:

A partneri és a támogatói hálózat bővítését célzó szakmai program: A hálózatot folyamatosan szükséges gondozni és bővíteni. Prioritást élvez a tájékoztatás, az együttműködési megállapodások frissítése, partnereink igényeihez való alkalmazkodás, a rendszeres kommunikáció. Ezeket segítette szakmai programunk, amely a támogatói kör bővítésére és a partneri és támogatói kör szélesebb összefogására volt hivatott.

Szakmai programjaink (fórumok és műhelymunkák) hagyomány jelleggel már ismertek a megyében, partnereink várják és keresik. Ezek körét folyamatosan bővítettük, olyan területre csoportosítottuk, amely iránt nagyobb az érdeklődés.

Tehetségalapunk az elmúlt évek során folyamatosan fejlődött. Ma már partnereink felajánlásai olyan mértékűek, hogy a pályázati forrásokkal kiegészítve biztonságosan támogathatók belőle a látókörünkbe került tehetségek, a rendezvények és a bemutatkozási lehetőségek. Emellett egyesület alapításával készpénz alapú tehetségalap kialakítását is elkezdtük.

Programokhoz kapcsolódó rendezvények:

Óvodai szakmai fórum: az óvodai tehetséggondozásban dolgozó szakemberek problémafókuszú programja.

Légy a szakmád mestere! - bemutatkozó rendezvény a szakképzés területén tehetséges diákok és tanáraik részére. Kiállítás, amit ebben a pályázati ciklusban online, kisfilm elkészítésével valósítottunk meg, ami támogatja a szakmatanulás presztízsének visszaállítását, segítve a fiatalok pályaorientációját. Filmünket eljuttattuk az általános iskolákhoz.  Megyei szintű érdeklődés övezi évek óta.

Szólalj meg bátran! - nyelvi tehetséggondozás szakmai fejlesztésének támogatására. Online tapasztalatcsere a kollégák között és tehetséges tanulók bemutatkozási lehetősége.

Helyi mester és tanítványa bemutatkozó rendezvény - bármilyen területen kiválót alkotó (kutató és projektmunka) tehetséges diákok és felkészítő, mentor tanáraik együttes prezentációja a közös munka bemutatásáról.

Tehetségpontok Módszertani Találkozója - jó gyakorlatok bemutatása, konzultációs lehetőséggel. Szakmai előadások.

2021 - NTP-HTTSZ-21-0022

Pályázati azonosító: NTP-HTTSZ-21-0022

Projekt címe: Kaleidoszkóp - sokszínű Somogy megyei tehetségfejlesztés

EPER iktatási azonosító: EPER-2021-175464

Kötelezettségvállaló: Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület

Megítélt összeg: 2 131 000 Ft

A pályázati program lényege:

Tanácsunk a pályázat keretein belül fejlesztette tagozati szakmai együttműködését, legfőképpen azért, hogy minél több tehetséggondozó szakember bevonása és közös munkája megvalósulhasson Somogy megye járásaiból. Ennek érdekében kibővítettük szakmai programjaink körét, több szakmai fórumot és programot szerveztünk. Célunk volt még a járványügyi veszélyhelyzet alatt csökkent aktivitást újra az eredeti szintre emelni, a korábbi kapcsolatokat életre kelteni.

Megvalósult szakmai tevékenységek:

Programunk a 2020-as pályázat megvalósításával párhuzamosan zajlott a 2021/2022. tanév első félévében, így több program lebonyolítását át kellett ütemezni. Ennek ellenére a pályázathoz kapcsolódó összes szakmai programot megvalósítottuk, ebben szakmai partnereink is segítettek minket. Néhány kiemelt jelentőségű program: Vásárolj okosan!, Légy a szakmád mestere!, Megyei mester és tanítványa, Pedagógusok módszertani találkozója, Szólalj meg bátran! új köntösben, Óvodai szakmai program, Tehetségpontok módszertani találkozója, Kreatív módszertani műhely, záró szakmai rendezvény.  Együtt dolgoztunk többek között a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziummal, a Barcsi Széchényi Ferenc Gimnáziummal, a Napkerék Egyesülettel, a Hangya Tanodával, a Vadvirág Alapítvánnyal, az Esélyek Házával, a MATE Kaposvári Campusával, a PTE TTK intézeteivel, a Kaposvári Szakképzési Centrum intézményeivel.

Célok megvalósulása:

A Tehetségsegítő Tanács minden évi pályázati projektjével erősíti a megyében működő tehetségpontok és egyéb tehetségsegítő szervezetek hálózati együttműködését. A járások besorolása a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet értelmében: Barcs és Csurgó: Komplex programmal fejlesztendő járás, Kaposvár és Marcali kedvezményezett járások, Nagyatád és Tab fejlesztendő járások. Lengyeltóti a kormányrendelet 4. melléklete alapján az átmenetileg kedvezményezett települések listáján szerepel. Az esélyteremtés és hátránykompenzáció jegyében az érdeklődő és nyitott önkormányzatokat, a megyében működő Tankerületi Központokat és szakképzési centrumokat, köznevelési intézményeket, civil szervezeteket támogattunk meg annak érdekében, hogy a megyében minél nagyobb lefedettséggel álljanak rendelkezésre segítő szervezetek a gyermekek és tanulók tehetségfejlesztésének támogatása céljából. Ennek érdekében tehetséggondozó szakmai fórumokat szerveztünk. Felkaroltuk a tehetségsegítő szakembereket és számukra az igényeknek megfelelően segítséget adtunk az egyedi, vagy a térségre jellemző tehetségdiagnosztikai és fejlesztési feladatokban. Szakmai összejöveteleken tájékoztatást adtunk a Tanács munkájáról, a tagozatok működési modelljéről, a Tehetségpont regisztráció folyamatáról, adaptívan áttekintettük az együttműködés területeit, valamint gondoztuk a tehetségfejlesztő jó gyakorlatokat. A napi szakmai munka gördülékenységét hatékony információs felület működésével biztosítottuk: elektronikus Hírlevél, honlap, Facebook.

Ezek valamennyien kettős célt szolgáltak: együttműködési felületet biztosítottak a szervezeteknek, valamint a bemutatkozás lehetőségét a tehetséges fiataloknak és mentoraiknak. Alkalmazott módszerek: szakmai fórum, teammunka, esetmegbeszélés, műhelymunka, előadás, konzultáció.

A pályázati támogatásból megvalósult programok:

A szakmai programok, fórumok évek óta keresett rendezvények. Még mindig több helyen ismeretlen a Tehetségsegítő Tanács munkája, fontos a megismertetése az érintettekkel. A kialakult hálózati együttműködés fenntartására nagy hangsúlyt fektettünk a pályázat időtartama alatt, különös tekintettel a pandémia okozta bezártság kompenzálására. Kapcsolataink gondozása fontos volt, probléma esetén tőlünk kértek segítséget is. A szakmai programok, fórumok keretén belül egyre erőteljesebb az az igény, hogy hagyományteremtő módon támogassuk azokat a programokat, amelyek már évek óta bizonyítottak. Ezeket a tanács tagozati rendszere is támogatta. Az ismételten személyes jelenléttel megvalósuló programok nagy népszerűségnek örvendtek, a résztvevők szívesen kapcsolódtak be újra a jelenléti tevékenységekbe.

Kiegészítő tevékenységek megvalósulása:

A partneri és a támogatói hálózat bővítését célzó szakmai program: A hálózatot folyamatosan szükséges gondozni és bővíteni. Prioritást élvez a tájékoztatás, az együttműködési megállapodások frissítése, partnereink igényeihez való alkalmazkodás, a rendszeres kommunikáció. Ezeket segítette szakmai programunk, amely a támogatói kör bővítésére és a partneri és támogatói kör szélesebb összefogására volt hivatott.

Szakmai programjaink (fórumok és műhelymunkák) hagyomány jelleggel már ismertek a megyében, partnereink várják és keresik. Ezek körét folyamatosan bővítettük, olyan területre csoportosítottuk, amely iránt nagyobb az érdeklődés.

Tehetségalapunk az elmúlt évek során folyamatosan fejlődött. Ma már partnereink felajánlásai olyan mértékűek, hogy a pályázati forrásokkal kiegészítve biztonságosan támogathatók belőle a látókörünkbe került tehetségek, a rendezvények és a bemutatkozási lehetőségek. Emellett egyesület alapításával készpénz alapú tehetségalap kialakítását is elkezdtük.

Programokhoz kapcsolódó rendezvények:

Óvodai szakmai fórum: az óvodai tehetséggondozásban dolgozó szakemberek problémafókuszú programja elméleti alapok témában.

Légy a szakmád mestere! - bemutatkozó rendezvény a szakképzés területén tehetséges diákok és tanáraik részére. Kiállítás, amit ismét személyes jelenléttel valósítottunk meg. A rendezvény támogatja a szakmatanulás presztízsének visszaállítását, segítve a fiatalok pályaorientációját.  Megyei szintű érdeklődés övezi évek óta.

Szólalj meg bátran! - nyelvi tehetséggondozás szakmai fejlesztésének támogatására. Új köntösbe öltöztetve, a tartalmat megtartva zajlott a tapasztalatcsere a kollégák között és a tehetséges tanulók bemutatkozása.

Helyi mester és tanítványa bemutatkozó rendezvény - bármilyen területen kiválót alkotó (kutató és projektmunka) tehetséges diákok és felkészítő, mentor tanáraik együttes prezentációja a közös munka bemutatásáról.

Tehetségpontok Módszertani Találkozója - jó gyakorlatok bemutatása, konzultációs lehetőséggel. Szakmai előadások.

2022 - NTP-HTTSZ-22-0003

Pályázati azonosító: NTP-HTTSZ-22-0003

Projekt címe: Tehetség - Lehetőség - Partnerség

EPER iktatási azonosító: EPER-2022-102745

Kötelezettségvállaló: Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület

Megítélt összeg: 2994000 Ft

A pályázati program lényege:

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács jelen pályázat keretein belül tovább fejlesztette tagozati szakmai együttműködését legfőképpen annak érdekében, hogy minél több tehetséggondozó pedagógus bevonása és közös munkája megvalósulhasson Somogy megye járásaiból. Ennek érdekében kibővítettük szakmai programjaink körét, több (tematikus) szakmai fórumot és programot szerveztünk, valamint a tehetség kapcsolattartó pedagógusok számára rendszeresítettük a szakmai megbeszéléseket.

Megvalósult szakmai tevékenységek:

A pályázathoz kapcsolódó összes szakmai programot megvalósítottuk, ebben szakmai partnereink is segítettek minket. Fő vállalásaink voltak: a meglévő jó gyakorlatok megismertetésének és bevezetésének koordinálása, a tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése, információs felület működtetése. Ennek érdekében szakmai programok és rendezvények szervezése tagozati rendszerben, szakmai fórumok szervezése, tehetségalapunk fejlesztése. Néhány kiemelt jelentőségű program: Vásárolj okosan!, Légy a szakmád mestere!, Pedagógusok módszertani találkozója, Művészetek találkozása, Szólalj meg bátran! új köntösben, Fordítóverseny, Sport és tanulás - válogatott példaképek, Digitális természettudományi témanap, Óvodai szakmai program, Tehetségpontok módszertani találkozója, Kreatív módszertani műhely, Támogató partneri találkozó, Záró szakmai rendezvény.  Együtt dolgoztunk többek között a Kaposvári és a Siófoki Tankerület intézményeivel, a Napkerék Egyesülettel, a Hangya Tanodával, a Vadvirág Alapítvánnyal, az Esélyek Házával, a MATE Kaposvári Campusával, a PTE TTK intézeteivel, a Kaposvári Szakképzési Centrum intézményeivel.

Célok megvalósulása:

A Tehetségsegítő Tanács minden évi pályázati projektjével erősíti a vármegyében működő tehetségpontok és egyéb tehetségsegítő szervezetek hálózati együttműködését. A járások besorolása a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet értelmében: Barcs és Csurgó: Komplex programmal fejlesztendő járás, Kaposvár és Marcali kedvezményezett járások, Nagyatád és Tab fejlesztendő járások. Lengyeltóti a kormányrendelet 4. melléklete alapján az átmenetileg kedvezményezett települések listáján szerepel. Az esélyteremtés és hátránykompenzáció jegyében az érdeklődő és nyitott önkormányzatokat, a vármegyében működő tankerületi központokat és szakképzési centrumokat, köznevelési intézményeket, civil szervezeteket támogattunk meg annak érdekében, hogy a vármegyében minél nagyobb lefedettséggel álljanak rendelkezésre segítő szervezetek a gyermekek és tanulók tehetségfejlesztésének támogatása céljából. Ennek érdekében tehetséggondozó szakmai fórumokat szerveztünk. Felkaroltuk a tehetségsegítő szakembereket és számukra az igényeknek megfelelően segítséget adtunk az egyedi, vagy a térségre jellemző tehetségdiagnosztikai és fejlesztési feladatokban. Szakmai összejöveteleken tájékoztatást adtunk a Tanács munkájáról, a tagozatok működési modelljéről, a Tehetségpont regisztráció folyamatáról, adaptívan áttekintettük az együttműködés területeit, valamint gondoztuk a tehetségfejlesztő jó gyakorlatokat. A napi szakmai munka gördülékenységét hatékony információs felületek működésével biztosítottuk: elektronikus Hírlevél, honlap, Facebook.

Ezek valamennyien kettős célt szolgáltak: együttműködési felületet biztosítottak a szervezeteknek, valamint a bemutatkozás lehetőségét a tehetséges fiataloknak és mentoraiknak. Alkalmazott módszerek: szakmai fórum, teammunka, esetmegbeszélés, műhelymunka, előadás, konzultáció.

A pályázati támogatásból megvalósult programok:

A szakmai programok, fórumok évek óta keresett rendezvények. Még mindig több helyen ismeretlen a Tehetségsegítő Tanács munkája, fontos a megismertetése az érintettekkel. A kialakult hálózati együttműködés fenntartására nagy hangsúlyt fektettünk a pályázat időtartama alatt, a tanév során folyamatosan bővítettük együttműködő partnereink körét. Kapcsolataink gondozása fontos volt, probléma esetén többen tőlünk kértek segítséget is. A szakmai programok, fórumok keretén belül folyamatos az az igény, hogy hagyományteremtő módon támogassuk azokat a programokat, amelyek már évek óta bizonyítottak, különös tekintettel a hiánypótló szerepet betöltő szakmai és tanulmányi versenyeinkre. Ezeket a tanács tagozati rendszere is támogatta. Minden megvalósult programunk nagy népszerűségnek örvendett, a résztvevők szívesen kapcsolódtak be tevékenységeinkbe.

Kiegészítő tevékenységek megvalósulása:

A partneri és a támogatói hálózat bővítését célzó szakmai program: A hálózatot folyamatosan szükséges gondozni és bővíteni. Prioritást élvez a tájékoztatás, az együttműködési megállapodások frissítése, partnereink igényeihez való alkalmazkodás, a rendszeres kommunikáció. Ezeket segítette szakmai programunk, amely a támogatói kör bővítésére és a partneri és támogatói kör szélesebb összefogására volt hivatott.

Szakmai programjaink (fórumok és műhelymunkák) hagyomány jelleggel már ismertek a megyében, partnereink várják és keresik. Ezek körét folyamatosan bővítettük, olyan területre csoportosítottuk, amely iránt nagyobb az érdeklődés.

Tehetségalapunk az elmúlt évek során folyamatosan fejlődött. Ma már partnereink felajánlásai olyan mértékűek, hogy a pályázati forrásokkal kiegészítve biztonságosan támogathatók belőle a látókörünkbe került tehetségek, a rendezvények és a bemutatkozási lehetőségek. Emellett egyesület alapításával készpénz alapú tehetségalap kialakítását is elkezdtük.

Programokhoz kapcsolódó rendezvények:

Óvodai szakmai fórum: az óvodai tehetséggondozásban dolgozó szakemberek problémafókuszú programja.

Légy a szakmád mestere! - bemutatkozó rendezvény a szakképzés területén tehetséges diákok és tanáraik részére. Kiállítás, amely támogatja a szakmatanulás presztízsének visszaállítását, segítve a fiatalok pályaorientációját.  Vármegyei szintű érdeklődés övezi évek óta, a kiállítást több százan látogatják.

Szólalj meg bátran! - nyelvi tehetséggondozás szakmai fejlesztésének támogatására. Tapasztalatcsere a kollégák között és tehetséges tanulók bemutatkozási lehetősége. Hiánypótló, az igényekre szabott versenyzési lehetőség.

Dunántúli Mandulafa - ifjú kutatók bemutatkozása. Három korosztályban tudományos kutatást végző tanulók munkáinak pályázata, a legjobbak prezentálása, a MATE oktatóinak értékelése, szakmai rendezvény.

Tehetségpontok Módszertani Találkozója - jó gyakorlatok bemutatása, konzultációs lehetőséggel. Szakmai előadások.